26 May Friday, 2017

Breaking News:

Rate Card

पत्रिकाको दररेट :
प्रथम पृष्ठ : २००/ सिसि
अन्तिम पृष्ठ : १५०/सिसि
भित्रि पृष्ठ  : १००/सिसि

रेडियोको बिज्ञापनको दररेट :
सुपर प्राईम टाईम :
६० सेकेण्डको बिज्ञापनको रु ३००
३० सेकेण्डको रु २००
१५ सेकेण्डसम्मको १००
प्राईम टाईम :
६० सेकेण्डको बिज्ञापनको रु २५०
३० सेकेण्डको रु १५०
१५ सेकेण्डसम्मको ७५

नर्मल टाईम :
६० सेकेण्डको बिज्ञापनको रु २००
३० सेकेण्डको रु १००
१५ सेकेण्डसम्मको रु ६०

माथि उल्लेखित रेटमा भ्याट अतिरिक्त लाग्नेछ । नियमित बिज्ञापन दातालाई बिशेष छुट दिईनेछ ।